آموزش مشتریان و تکنسین های فنی شرکت

آموزش مشتریان و تکنسین های فنی شرکت

آموزش مشتریان و تکنسین های فنی شرکتآموزش مشتریان و تکنسین های فنی شرکت
برخی از این خدمات آموزشی شامل :
برگزاری دوره های آموزشی مدون برای تکنسین های فنی 
دوره های آموزشی اپراتوری 
دوره های آموزشی سرویس و نگهداری 
ارائه مشاوره آموزشی
تهیه اطلاعات فنی و آموزشی به زبان فارسی
آموزش نگهداری و نکات کلیدی باتری و شارژر
اصول ایمنی باربرداری و اصول انبارداری