ترن های ترابری

مدل

نوع سوخت

چه نوع سوختی را ترجیح می دهید؟

نوع محصول

به دنبال چه نوع محصولی هستید؟

ظرفیت بار

ظرفیت بار را انتخاب نمایید به (KG) ؟

ارتفاع بالابری

ارتفاع بالابری به (MM) ؟
فیلتر تنظیم مجدد
انتخاب دستگاه ها
  • کشیدن و رها کردن محصول در این مکان
  • کشیدن و رها کردن محصول در این مکان
  • کشیدن و رها کردن محصول در این مکان
پاک کردن انتخاب ها