جستجو

لیفتراک برقی 6 تا 8 تن

ظرفیت

6000-8000(Kg)

ارتفاع

3050-3850(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک گیربکس اتوماتیک 10 تا 18 تن

ظرفیت

10000-18000(Kg)

ارتفاع

1-4000(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

K دستگاه راهرو باریک سری

ظرفیت

900-1100(Kg)

ارتفاع

9000-11800(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

سفارش بر برقی 2 تا 2.4 تن

ظرفیت

2000-2400(Kg)

ارتفاع

1075-1175(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

پالت استاکر برقی 1.4 تا 2 تن

ظرفیت

1400-2000(Kg)

ارتفاع

2684-2844(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

ریچتراک برقی 1 تا 1.6 تن B

ظرفیت

1000-1600(Kg)

ارتفاع

3832-5710(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

یدک کش برقی 25 تن

ظرفیت

25000-1(Kg)

ارتفاع

0-0(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

پالت تراک دستی 2.5 تن

ظرفیت

2500-1(Kg)

ارتفاع

0-115(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک گیربکس اتوماتیک 2.5 تا 3.5 تن

ظرفیت

2500-3500(Kg)

ارتفاع

4315-2070(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

پالت استاکر برقی 1.4 تا 2 تن AP

ظرفیت

1400-2000(Kg)

ارتفاع

2684-2844(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک هیدرواستاتیک 10 تا 18 تن

ظرفیت

10000-18000(Kg)

ارتفاع

1-4000(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک هیدرواستاتیک 1.4 تا 2 تن

ظرفیت

1400-2000(Kg)

ارتفاع

3150-3150(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک برقی 1.6 تا 2 تن

ظرفیت

2000-8000(Kg)

ارتفاع

2800-3150(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)

لیفتراک برقی 1.2 تا 2 تن

ظرفیت

6000-8000(Kg)

ارتفاع

10000-3000(mm)

وزن خدمات

1(Kg)

ابعاد

1(mm)